ARTIKEL 1. DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• gebruiker : Jelloo B.V., gevestigd te Middelburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22052878;
• opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene voorwaarden alsmede de Klachtenregeling – verder aan te duiden als Algemene voorwaarden – zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen, de aanvaarding daarvan alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten betreffende het verrichten van alle werkzaamheden door gebruiker ten behoeve van opdrachtgever alsmede de levering van diensten en/of zaken door gebruiker aan opdrachtgever.
2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats als bedoeld in artikel 3:42 BW.
4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen gebruiker en opdrachtgever overeengekomen afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn geldig.

ARTIKEL 3. OFFERTES
1. Alle offertes/aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
2. Alle prijsopgaven in offertes/aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief: BTW, eventuele belastingen en/of heffingen en/of rechten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.
3. Gebruiker is gerechtigd prijsverhogingen als gevolg van de stijging van het CBS-indexcijfer voor de dienstensector door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door gebruiker moeten worden verricht en/of worden geleverd.
4. De gebruiker is bevoegd verhogingen als bedoeld in lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever is in een situatie als bedoeld in de eerste volzin slechts bevoegd tot ontbinding, indien sprake is van een prijsverhoging van minstens 10% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 4. UITVOERING
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 5. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever zo spoedig moegelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overgekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals readers, hand-outs, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem/ haar zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9. ANNULERING

1. Bij opzegging van de overeenkomst voor aanvang van de overeengekomen activiteiten door of namens opdrachtgever kunnen door gebruiker de tot op dat moment gemaakte ontwikkel- en voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.
2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde opzegging geschiedt binnen 30 dagen voor aanvang van de overeengekomen prestatie is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
3. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde opzegging geschiedt tussen 60 tot 30 dagen voor aanvang van de overeengekomen prestatie is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
4. Indien gebruiker voor een correcte uitvoering van de overeenkomst reeds contracten met derden heeft afgesloten, welke door de in lid 1 van dit artikel bedoelde opzegging komen te vervallen, is opdrachtgever gehouden alle door gebruiker te maken kosten/schade voortvloeiend uit ontbinding c.q. beëindiging van deze contracten aan gebruiker te vergoeden.

ARTIKEL 10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. Vorderingen van gebruiker op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen feiten/omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
• Indien gebruiker opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de hiervoor genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de gebruiker schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11. GEBREKEN; KLACHTENREGELING
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Gebruiker kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van gebruiker, van opdrachtgever redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat deze de klacht eerder indiende.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 15.
3. De volledige klachtenregeling kan hier gedownload worden.

ARTIKEL 12. HONORARIUM
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of is overeengekomen, geldt het bepaalde in lid 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vaste prijs wordt aangeboden of is overeengekomen, geldt het bepaalde in lid 3, 4 en 5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden bepaald aan de hand van werkelijk bestede uren/ dagdelen. De prijs wordt berekend volgens de overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarieven/dagdeeltarieven van gebruiker geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief/dagdeeltarief is overeengekomen.
4. Bij opdrachten met een langere looptijd zullen de verschuldigde kosten conform de offerte/overeenkomst periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of dit tarief. Gebruiker is gerechtigd prijsverhogingen als gevolg van de stijging van het CBS-indexcijfer voor de dienstensector door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door gebruiker moeten worden verricht en/of worden geleverd.
Gebruiker is bevoegd verhogingen als hier bedoeld die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever is dan slechts bevoegd tot ontbinding, indien sprake is van een prijsverhoging van minstens 10% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 13. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment waarop deze in verzuim is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ongeacht of opdrachtgever stelt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 14. NON-CONCURRENTIEBEPALING
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om door de gebruiker bemiddelde trainers  zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker direct of indirect te benaderen teneinde in een rechtstreeks cont(r)act buiten de gebruiker om, opdrachten te

verstrekken, om die trainer(s) voor hem te laten werken, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben, tenzij ook de trainer(s) daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker heeft (hebben) gekregen, aan welke toestemming gebruiker voorwaarden kan verbinden. Dit geldt tot en met 2 jaar na het laatste jaar, waarin die trainer(s) via de gebruiker voor de opdrachtgever heeft (hebben) gewerkt.

  1. Bij overtreding van het in lid 1 omschreven verbod verbeurt opdrachtgever ten behoeve van gebruiker een dadelijk opvorderbare boete van € 2.500,– voor elke dag of een gedeelte daarvan dat opdrachtgever in overtreding is.

ARTIKEL 15. INCASSOKOSTEN
1. Als opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:
• over de eerste € 6000, = 15%
• over het meerdere tot € 13000, = 10%
• over het meerdere tot € 32.500, = 8%
• over het meerdere tot € 130.000, = 5%
• over het meerdere 3%
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijgen van voldoening van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, komen ook deze hogere kosten voor vergoeding door opdrachtgever aan gebruiker in aanmerking.
ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
• De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
• Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• In afwijking van het hierboven gestelde, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde prijs.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, in welke vorm c.q. van welke aard ook.

ARTIKEL 17. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
5. In geval van ziekte of calamiteit stuurt Jelloo een gelijkwaardige vervanger, danwel wordt de training in onderling overleg verplaatst.
ARTIKEL 18. GESCHILLENBESLECHTING
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 20. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.